Trình bày nội dung thứ tự câu chữ trong “CMS admin” này được góp nhặt từ cách trình bày của Menu CMS Admin của WordPress và Opencart

Home CMS admin:

 • Trạng thái mới của tin
 • Trạng thái mới của sản phẩm (nếu có)
 • Thống kê ABC

Module (Chức năng):

 • Tìm kiếm FO và BO

User admin:

 • Tạo mới
 • Phân quyền asim: quản lý, admin, nhân viên
 • Danh sách chi tiết phân quyền

News: 

 • Tất cả tin
 • Tạo mới tin
 • Tạo danh mục (Tin tức, hướng dẫn..)
 • Tag

Page : 

 • Tạo mới tin

Thành phần:

 • “Text & Witget: Youtube home, analytic,
  …html chát, header….Robots, ….”
 • Quản lý form mẫu email
 • Hình ảnh
 • Video
 • Banner

Setting:

 • General: Title, keyword, meta description, email nhận, Logo, icon
 • Email sent: <tham số thứ smtp>
 • Tỉnh/thành phố <nếu có>

Theme Option (đặt tên theme): <Cấu hình theme>

 • Tab home: mxh facebook, facebook like, welcome text, link youtube nếu có, holtine.
 • Tab hình ảnh: Logo Mobile,…
 • Tab text: 404, Thông báo1 , Link, Copyright footer

Lá Xanh