Để cạnh tranh với các Blog khác, Google đã bật tính năng https (SSL) miễn phí cho blogger

Hoà nhập với trào lưu ssl, Google khẳng định sức mạnh về blog và muốn cạnh tranh với Wordpress (hiện tại WP vẫn tính phí tính năng này)

Với tính năng miễn phí này, sẽ thu hút những blogger quay trở lại.

Để cấu hình bạn vào cài đặt (setting) để chỉnh: