Giới thiệu [tên điểm tham quan du lịch] <H2>

Vị trí [tên điểm tham quan] <H3>

  • Địa chỉ:
  • Khoảng cách từ: hướng dẫn đường đi trung tâm TP ABC là khoảng 35 km…

+[tên điểm tham quan] xưa và nay <h3>

– Diện tích :

– Hình thành xây dựng năm:

– Nguồn gốc tên gọi:

– Kiến trúc / phân loại / khu vực bố cục trình bày: (nếu có thể tách được)

— Khu vực 1 <H4>

— Khu vực 2

Hiện nay, [viết thêm gợi ý này vào nếu có)

Lá Xanh