Website được Lập Trình Viên tạo thành source để giao diện web chạy bên ngoài môi trường internet, và CMS ra đời dùng để người dùng cập nhật nội dung lên web

1. Source: Nơi chứa là hosting

– Lập trình viên tạo ra 1 hệ thống gồm: các file, các câu lệnh và định nghĩa được đặt bên trong hosting… từ hệ thống đó sẽ ra lệnh các định nghĩa liên kết giao diện chạy trên môi trường internet

2. CMS: Content Management System

– Là quản trị nội dung dành cho người quản lý… CMS chỉ 1 phần cơ bản liên quan đến trình bày nội dung… những phần quan trọng khác vẫn nằm trong source.
Gồm có giao diện CMS (admin) + Các trình điểu khiển hệ thống (source) người dùng
– Được hiểu là website “backend” vì người ngoài thông qua domain là xem và sử dụng được.

Lập Trình Viên sẽ viết thêm câu lệnh để gắn kết source vào trong bảng CMS này, có nghĩa là nếu không có bảng CMS này thì người dùng vẫn thấy internet… nhưng mỗi lần chỉnh sửa hoặc thêm nội dung thì phải vào source (trong hosting) chỉnh sửa như vậy rất rủi ro an ninh mạng và khó cho người dùng.

Vì thế, trên mạng hay có câu: hệ thống cms thân thiện người dùng. Trình độ Lập Trình Viên cao thì hệ thống sẽ tùy biến

3. Domain: là địa chỉ website và đó là duy nhất

– Được hiểu là website “frontend” là giao thức mọi người truy cập domain điều nhìn thấy
– Website chạy thực tế môi trường internet (được điều khiển hệ thống từ source và nội dung từ CMS)

Chú thích:

Một website ngày nay sẽ có 2 giao diện backend và frontend

CMS là phiên bản giao diện backend dành cho người dùng, nó ở giữa là trung tâm liên kết “source và domain” điều khiển nội dung để trình bày giao diện frontend khi người dùng truy cập domain ở bên ngoài môi trường internet