Lỗi thường gặp trong WordPress, định dạng link năm cho folder hình ảnh

Unable to create directory wp-content/uploads/2019/01. Is its parent directory writable by the server?

Vào hosting tạo folder 2019

Sau đó upload lại bình thường

Hoặc, cấu hình lệnh trong root vps:

[[email protected] public_html]# chown -Rf tên: tên 

* Tên: là tên hosting

Lá Xanh