Website + App ios +  App android sẽ có 3 cái “mặt nạ” giao diện khác nhau

Mỗi mặt nạ sẽ có mắt, mũi, miệng…. là sự kết hợp chi tiết khác nhau từ đó sẽ có cho ra mỗi “mặt nạ” là hình thù khác nhau
Cái mắt, mũi, miệng… này là nền tảng, nền tảng đó có thể đc xây dựng bằng PHP, ReactJS, hay bất cứ ngôn ngữ nào.
Vì vậy sẽ có trường hợp nền tảng & “mặt nạ” cùng 1 ngôn ngữ hoặc 2 cái khác ngôn ngữ
Ví dụ:
+ Nếu 3 mặt nạ được viết bởi reactjs thì chỉ cần viết 1 hàm PHP theo tầng services để định hình chung – để gọi đến 3 cái mặt nạ đó.
+ Nếu 3 mặt nạ được viết 1 nền tảng ngôn ngữ PHP hoặc ngôn ngữ khác, thì mỗi “mặt nạ” sẽ cần nền tảng riêng, đồng nghĩa là cần 3 nền tảng mặc dù chỉ 1 mục đích sử dụng giống nhau.

Ngày nay, nhiều dự án lớn liên quan web app họ sử dụng React JS này như: shopee, tiki, sendo, thuchi.net …

Nghiệp