Thuật toán Google thay đổi trong việc lập chỉ mục bằng Sitemap và Sitemap, với mục đích loại bỏ link đề xuất không tin tưởng.

Sitemap là bản đồ Website, là liệt kê danh mục những những bài viết Content trong website.

Google lọc Friend là gì?

Là trước đây những “Link url” được thể hiện bằng “text” và “banner” là “link chỉ chứa từ khoá – không rõ nội dung đúng sai là gì” chỏ về Website đích vẫn tính điểm + và lập chỉ mục (index). Ví dụ: Một Website B, có treo banner chỏ “link url” về Website A. Thì Google vẫn tính điểm nhưng sau năm 2020 thì không còn nữa.

Ngày nay, từ năm 2021. Google dựa vào Sitemap có nghĩa là chỉ dựa vào từ khoá trong bài viết đó mà thôi.

Và như thế hàng tỷ vạn Website mua link ảo… Google không chấp nhận những link ảo đó… Google không còn xem những “link” chỏ về từ các hình thức “text” và “banner” là thân thiện nữa.

Mục đích của Google lọc Friend là ra lệnh cho robots thông qua sitemap: “Đi tìm chân lý đúng của nội dung đề xuất cho người dùng”.

Nhưng nếu bạn đi theo trường phái Seo Mũ Xanh thì không phải lo ngại, vì hướng đi của Seo Mũ Xanh là hướng đi Xanh – sạch – không spam, Seo tự nhiên đi theo thuật toán Google.

Zen