Cổ máy Google hoạt động nhờ thu nhập thông tin bởi nhiều người dùng và cung cấp danh sách thông tin đó cho người tìm kiếm

  • Google lấy thông tin dữ liệu từ “các nguồn khác nhau” thông qua con bọ máy thông minh sau đó đưa nội dung đó đưa về trung tâm Google.
  • Người dùng, lên Google gõ tìm kiếm bằng “từ khoá”, tại thời điểm đó cổ máy Google đưa ra danh sách gợi ý “từ khoá” tìm kiếm cho người dùng.

* Danh sách này đã được con bọ máy thông minh chọn lọc bằng thuật toán riêng của Google.
* Thuật toán này luôn thay đổi, nhưng mục đích chính không bao giờ thay đổi đó là: “đi tìm sự thật – tìm chân lý nội dung đúng để cung cấp cho người dùng”

Google lấy thông tin từ nhiều nguồn khác nhau:

  • Trang website.
  • Nội dung do người dùng gửi, chẳng hạn như nội dung người dùng gửi trong Google Doanh nghiệp của tôi và Google Maps.
  • Quy trình quét nội dung mạng xã hội khác.
  • Cơ sở dữ liệu công khai trên Internet, và nhiều nguồn khác.

=> Google vẫn ưu tiên số 1, việc tập trung lập chỉ mục / index từ nguồn các trang website.