Để chia sẻ quyền quản trị thì bạn vào trang (page) đó.

Sau đó chọn nút cài đặt và làm theo hướng dẫn:

Giải thích phân quyền:

+ Quản trị viên: Quyền lớn nhất như bạn (Tạo, thêm, xóa)

+ Biên tập viên: Đầy đủ chức năng, nhưng không xóa được

+ Người kiểm duyệt: chỉ chọn thông báo, ẩn hiện

+ Nhà quảng cáo: để phân cho bên thứ 3 là đối tác trung gian thực hiện chiến lược quản cáo page của bạn

+ Nhà phân tích: chỉ xem được số liệu hoạt động (quảng cáo) của page

Lá Xanh