Chuyển website từ VPS cũ sang VPS mới mà không cần tạo hosting nơi VPS mới, với cách này sẽ chuyển được file qua nhanh gấp 3 lần và tốt cho những website có dung lượng lớn

Bước 1: Đăng nhập VPS cần chuyển đi, sau đó tạo file backup admin

Bước 2: Đăng nhập FTP Client của VPS đi, sau đó gắp chuyển file backup vào Folder /home/admin/admin_backups/tenfilebackup

Hoặc tải file về máy tính (nếu đã tải file trong máy tính rồi thì bỏ qua bước 2)

Bước 3: Đăng nhập root SSH – VPS cần chuyển đến,

cd /home/admin/admin_backups/

wget http://domain.com/user.admin.tenfilebackup.tar.gz

Bước 4: Đăng nhập Direct Admin VPS

Vào Restore và backup Admin… Chọn file cần restore và tiến hành chạy…

Sau đó, chỏ domain về IP hosting mới

Lưu ý: Đối với CI phiên bản 2.x và đích đến PHP 7.x

Truy cập đường dẫn VPS đích đến để fix lỗi:  root/application/config/database.php

$db[‘default’][‘dbdriver’] = ‘mysql‘;

Cấu hình lại thông số mới: ->

$db[‘default’][‘dbdriver’] = ‘mysqli‘;

Cóc xanh