Rất thuận tiện cho nhân viên ghi chú công việc và giúp quản lý giám sát hỗ trợ công việc của nhân viên.

Nhật ký làm việc Online này, nó minh bạch công việc, giúp Cty đánh giá đúng năng lực làm việc của nhân viên. Tránh trường hợp nhân viên làm việc nhiều mà sếp tưởng ngồi chơi.

Nhật ký làm việc online này tương tác tốt có lợi cho nhân viên và quản lý, chắc chắn không mang phiền phức hay có hại cho nhân viên / quản lý.

Nhật ký làm việc online này có lợi cho nhân viên không phải viết báo cáo định kỳ, tổng hợp số liệu nhiều khi không nhớ hoặc tốn thời gian để soạn báo cáo.

Zen