Sẽ rất tốn dung lượng 3G. Khi mỗi trình duyệt auto play / mở đoạn video mà có thể bạn không thích xem đoạn video đó.