Đầu tiên, truy cập blog zoho https://sites.zoho.com

Sau đó, click vào edit site