Sử dụng phần mềm adode Illutrator để xuất từ file AI sang file hình ảnh dạng PNG hoặc JPG để xem