Khoá tài khoản Facebook tạm thời sử dụng tính năng deactivation

Truy cập vào cài đặt / setting:

->

->

Sau khi nhập Password là: Facebook của bạn gần như bị khoá không bạn bè hay người lạ nào xem tường trên Face của bạn được và tất cả thông tin dữ liệu (hình ảnh, link) liên quan đến tài khoản sẽ bị khoá… cho đến khi khôi phục tài khoản trở lại.

Nhắc lại bài này là tạm ngưng sử dụng tài khoản Facebook 1 thời gian, chứ không có xoá.

Mr Link