Hướng dẫn mở lại tài khoản Facebook bị bạn bị mất khi bạn đã thiết lập “danh bạ đáng tin cậy“, bạn có thể yêu cầu họ trợ giúp để vào lại tài khoản của mình.

Khôi phục Facebook bằng danh bạ đáng tin cậy đã cài trước đó

Tạo mã khôi phục cho địa chỉ liên hệ đáng tin cậy của bạn để cung cấp cho bạn:

  • Truy cập facebook.com trên máy tính, sau đó nhấp vào Quên tài khoản? trên trang đăng nhập.
  • Nếu được nhắc, hãy tìm tài khoản của bạn bằng cách nhập email, điện thoại, tên người dùng hoặc tên đầy đủ của bạn và nhấp vào Tìm kiếm.
  • Nhìn vào danh sách các địa chỉ email được liệt kê trong tài khoản của bạn. Nếu bạn không có quyền truy cập vào bất kỳ cái nào trong số này, hãy nhấp vào Không còn có quyền truy cập vào những cái này nữa ?.
  • Nhập email hoặc điện thoại mới mà bạn biết rằng mình có thể truy cập và nhấp vào Tiếp tục.
  • Nhấp vào Hiển thị các liên hệ đáng tin cậy của tôi và nhập tên đầy đủ của một trong các liên hệ đáng tin cậy của bạn.
  • Bạn sẽ thấy một tập hợp các hướng dẫn bao gồm một liên kết đặc biệt. Liên kết chứa mã khôi phục mà chỉ Người liên hệ đáng tin cậy của bạn mới có thể truy cập.

Nhận mã khôi phục từ địa chỉ liên hệ đáng tin cậy của bạn:

  • Gửi cho bạn bè của bạn liên kết và yêu cầu họ mở nó.
  • Liên kết của họ sẽ có một mã đăng nhập. Yêu cầu họ cung cấp mã đăng nhập cho bạn.
  • Sử dụng mã khôi phục từ các địa chỉ liên hệ đáng tin cậy của bạn để truy cập vào tài khoản của bạn.

Khôi phục Facebook bằng cách xác nhận identify

Trường hợp bạn quên sử dụng “danh bạ đáng tin cậy” thì dùng cách xác nhận identify

Copy link dưới và làm theo hướng dẫn trong link đó

https://www.facebook.com/help/105487009541643

Linkxanh