Trong hệ thống vps có sẳn phiên bản PHP cũ, mà bạn đã lỡ nâng cấp lên phiên bản mới và sau đó bạn muốn quay lại phiên bản cũ

527 cd /usr/local/directadmin/custombuild
528 ./build php n <Load lại php… lâu>
529 ./build rewrite_confs
530 ./build set php1_mode php-fpm
531 ./build set php2_mode php-fpm
532 ./build set php1_release 7.2
533 ./build set php2_release 7.0
534 ./build php n
535 ./build rewrite_confs