Quy trình kiểm tra 1 website phải có đủ tiêu chuẩn sau:

 1. Thẻ H1, H2, H3…
  + Trang chủ: Thường là đủ 3 thẻ H1 H2 H3. Thẻ H1 là dòng text ở trên đầu web, không được chèn thẻ H1 vào Logo
  + Trang danh mục / chi tiết: Tên tiêu đề bài viết là H1, và người viết nội dung sẽ chèn H2 vào trên đầu của mỗi bài viết
  + H3 thì chèn trong nội dung bài viết
 2. Thẻ Meta: Được gắn mặc định dưới cùng của khung cập nhật nội dung CMS
  + Thẻ Title tag/ tiêu đề
  + Thẻ Keyword / thẻ từ khoá
  + Thẻ Description / mô tả
 3. Thẻ Analytics:
  + Là công cụ phân tích web, giúp người dùng phân tích dữ liệu và kiểm tra những thông tin thống kê cần thiết.
 4. Webmaster tool: Công cụ quản lý của dân SEO
  + Gắn mã liên kết vào web, để kiểm soát động của web, tất cả dự án SEO không thể thiếu.

Lá Xanh