zalo

Zalo tại Việt Nam hiện nay có khoảng 48% người dùng cao hơn Facebook. Nên việc thay đổi chính sách giảm tương tác người dùng để thúc đẩy dịch vụ OA doanh nghiệp là hợp lộ trình hoạt động được chuẩn bị từ trước Tài khoản Zalo miễn phí hiện có 6 thay đổi từ… Xem thêm