Thời gian quy định về hết hạn tên miền quốc tế:

Hết hạn [30 ngày]  -> Có thể gia hạn (tên miền vẫn active)
> Gia hạn [35 ngày]  -> Có thể gia hạn với giá cao (tên miền bị khoá)
> Thu hồi [5 ngày]    -> xử lý và xoá DNS
> Đăng ký mới [khoảng sau 70 ngày tên miền tự do]

* Trong vòng 30 ngày, chủ thể phải gia hạn tên miền quốc tế, nếu không tên miền sẽ đấu thầu mua lại hoặc sẽ mất tên miền vĩnh viễn.

Thời gian quy định về hết hạn tên miền Việt Nam:

Hết hạn [5 ngày]                  -> Gia hạn. (Sau 30 ngày mất tên miền)
> Gia hạn [30 ngày]               -> Tạm ngưng hoạt động
> Xử lý thu hồi [11 – 20 ngày] -> Tên miền treo / khoá
> Đăng ký mới [khoảng sau 55 ngày tên miền tự do]

* Trong vòng 35 ngày, chủ thể phải gia hạn tên miền VN, nếu không tên miền sẽ đấu thầu mua lại hoặc sẽ mất tên miền vĩnh viễn.

Mrs Gu