Thời gian quy định về hết hạn tên miền quốc tế:

Hết hạn [05 ngày]-> Có thể gia hạn (tên miền vẫn active)
> Gia hạn [30 ngày]-> Có thể gia hạn (tên miền bị khoá)
> Thu hồi [11-20 ngày]-> xử lý và xoá DNS
> Đăng ký mới

  • Trong vòng 35 ngày, chủ thể phải gia hạn tên miền, nếu không tên miền sẽ đấu thầu mua lại hoặc sẽ mất tên miền vĩnh viễn.
  • Trung bình 55 ngày kể từ ngày hết hạn tên miền VN, thì bạn có thể đăng ký mới

Thời gian quy định về hết hạn tên miền Việt Nam:

Hết hạn [30 ngày]-> Gia hạn. (Sau 30 ngày mất tên miền)
> Đấu thầu [35 ngày]-> Mua giá cao.
> Xoá DNS [05 ngày]-> Tên miền treo.
> Đăng ký mới

  • Trong vòng 30 ngày, chủ thể phải gia hạn tên miền, nếu không tên miền sẽ đấu thầu mua lại hoặc sẽ mất tên miền vĩnh viễn.
  • Trung bình ~70 ngày kể từ ngày hết hạn tên miền Quốc Tế, thì bạn có thể đăng ký mới.

Mrs Gu