Thông số kỹ thuật cần có của 1 website trước khi đi vào sử dụng

 1. Chuẩn điện thoại
 2. Định dạng ngôn ngữ
 3. Sitemap = domain .com/sitemap.xml
 4. Robot txt
  User-agent: *
  Disallow: /admin
  Disallow: /system
  Disallow: /application
  Disallow: /cache
 5. Chuẩn SEO:
  Trang chủ: H1 (dòng text top trang chủ), H2, H3,H4
  Trang chi tiết và danh muc: H1 là tiêu đề, Những H còn lại bộ phận content sẽ thực hiện.
 6. Submit, Analytics & Master tool Google